Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Strona WWW oraz wszelkie jej podstrony (części, elementy, moduły itp.) – zwane dalej łącznie [Stroną], stanowi przedmiot praw spółki TUPLEX S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.sta Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128942 - zwanej dalej [Administratorem]. Siedziba Administratora znajduje się w Warszawie, adres: ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

2.Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, ze strony może korzystać każdy użytkownik - zwany dalej [Użytkownikiem] – który akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, dysponuje sprzętem, oprogramowaniem i łączem – umożliwiającymi dostęp do Strony i znajdujących się na niej treści oraz nawiązuje połączenie z adresem internetowym, pod którym funkcjonuje Strona. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień niniejszego Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić Stronę.
3. Udzielenie Użytkownikowi dostępu do dowolnej części lub całości Strony albo do określonej funkcjonalności (np. korzystania z Newslettera), może być uwarunkowane od dokonania przez tego Użytkownika rejestracji na Stronie.
4. Administrator nie gwarantuje prawidłowego i niezakłóconego działania Strony, jej dostępności w jakichkolwiek zdefiniowanych terminach, możliwości uzyskania do niej dostępu przez Użytkownika ani też określonych funkcjonalności lub innych cech Strony. Funkcjonowanie Strony jako całości lub jej dowolnej części, może być w każdym czasie zawieszone, zakończone lub zmodyfikowane.
5. Administrator ma prawo, bez podania przyczyny, uniemożliwić korzystanie ze Strony albo jej dowolnej części przez Użytkowników, przez konkretnego Użytkownika albo z konkretnego łącza, adresu lub komputera od danym numerze IP.

ZAWARTOŚĆ STRONY

6. O ile z treści danej informacji wyraźnie nie wynika co innego, wówczas:
(1) Zamieszczone na Stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz mogą być traktowane wyłącznie jako niewiążące Administratora informacje poglądowe albo jako zaproszenie do złożenia przez Użytkownika oferty Administratorowi,
(2) Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność lub zgodność zamieszczonych na Stronie informacji z rzeczywistym stanem rzeczy, w szczególności informacje takie nie mogą być interpretowane jako zapewnienie przez Administratora, iż dane zjawiska (np. towary lub usługi), których informacje te dotyczą, zostały opisane w sposób poprawny i staranny.
7. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora lub osób trzecich. Opublikowanie danej treści na Stronie nie może być interpretowane jako przeniesienie lub udzielenie przez Administratora albo przez inny uprawniony podmiot, Użytkownikowi albo dowolnej innej osobie trzeciej, jakichkolwiek praw do tej treści albo do przedmiotu praw, którego treść ta dotyczy, w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej. Bez uzyskania odrębnej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu, udzielonej konkretnemu Użytkownikowi lub konkretnej osobie trzeciej, nie mają oni prawa korzystania z treści zamieszczonych na Stronie albo z przedmiotów praw, którego treści takie dotyczą – w szczególności obejmuje to zakaz kopiowania, powielania, publikowania, rozpowszechniania lub dowolnego innego wykorzystywania tych treści i przedmiotu praw, którego treści takie dotyczą.
8. Postanowienia pkt 6 i 7 niniejszgo Regulaminu dotyczą w szczególności informacji dotyczących cen, opisów i specyfikacji towarów i usług. Postanowienia pkt 6 nie dotyczą Ogólnych Warunków Sprzedaży – jeżeli takowe warunki zostały zamieszczone na Stronie, mają one charakter wiążący dla podmiotu kupującego towary od Administratora, jeżeli przed zawarciem umowy warunki takie były mu znane albo mógł on się zapoznać z ich treścią.
9. Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności za treści zamieszczone na Stronie przez osoby trzecie, za które Administrator nie odpowiada w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności dotyczy to informacji zamieszczanych przez Użytkowników (na forum lub na innej platformie – w wypadku udostępnienia przez Administratora takiej funkcjonalności) albo przez osoby uzyskujące do Strony dostęp wbrew woli Administratora (np. wskutek pokonania zabezpieczeń). Nawet w przypadku udostępnienia przez Administratora funkcjonalności umożliwiającej Użytkownikom zamieszczanie informacji na Stronie, zakazane jest zamieszczanie tam treści mogących rodzić podejrzenie, iż są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym albo z dobrymi obyczajami.
10. Administrator posiada prawo używania oraz usuwania lub dowolnego modyfikowania wszelkich informacji zamieszczonych na Stronie albo też do ich usuwania, bez podania przyczyn i w każdym czasie. Użytkownik umieszczając informację na Stronie wyraża zgodę na powyższe i upoważnia Administratora do dokonywania takich czynności według własnego uznania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11. Podanie przez Użytkownika, w szczególności w trakcie procedury rejestracyjnej, danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować może w szczególności niemożność uzyskania dostępu do określonej części lub całości Strony albo do określonej funkcjonalności.
12. Dokonując rejestracji albo w inny sposób podając dane (w szczególności swoje dane osobowe), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych przez Administratora – w zakresie potrzebnym dla osiągnięcia celów, dla których dane te zostały podane, w tym dla celów marketingowych i reklamowych Administratora (w tym dla przesyłania ofert handlowych).
13. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić Administratorowi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
14. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać informacji i materiałów promocyjnych i reklamowych, należy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć odpowiednią opcję. Jeżeli Użytkownik pragnie zrezygnować z przesyłania mu takich informacji, powinien wysłać pustą wiadomość e-mail na adres centrum.wiedzy@tuplex.pl. wpisując w temacie wiadomości słowo: „rezygnacja” oraz podając swoje imię i nazwisko (lub login użyty przy rejestracji). Administrator jest „administratorem danych” osobowych, dokonującym ich przetwarzania - w rozumieniu ustawy wymienionej w punkcie poprzedzającym.

INNE

15. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą zarówno samej zawartości Strony, jak też w szczególności informacji przekazywanych Użytkownikom dzięki skorzystaniu ze Strony lub dzięki dokonaniu rejestracji (np. informacji zawartych w treści Newslettera, innych informacji reklamowych i marketingowych).