Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNK

Vznik smlouvy

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) jsou aplikovatelné na jakýkoliv prodej produktů a s nimi souvisejících služeb poskytovaných společností TUPLEX CZ, s.r.o., IČ: 255 25 689, se sídlem Evropská 682, 664 42 Modřice, (dále jen Prodávající) druhé smluvní straně (dále jen Kupující).
 • Smluvní vztah mezi smluvními stranami vzniká na základě smlouvy, která je uzavřena jednoznačnou bezvýhradnou akceptací objednávky Kupujícího Prodávajícím, anebo jednoznačným bezvýhradným akceptováním nabídky Prodávajícího Kupujícím, anebo dohodou Kupujícího a Prodávajícího na všech podmínkách smluvního vztahu. Za akceptaci nabídky Kupujícím je považováno také podepsání Prodávajícím vystaveného objednávkového formuláře, dodacího listu, nákladního listu nebo faktury, na nichž je ujednáno použití těchto VOP. Za dodržení písemné formy se považuje taktéž emailová korespondence mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 • Prohlášení učiněná stranami před vznikem smlouvy podle předchozího odstavce se stávají uzavřením smlouvy neplatnými a platí pouze ujednání obsažená ve smlouvě a těchto VOP, pokud se obě strany nedohodly výslovně jinak.
 • Jakékoliv změny, doplnění nebo upřesnění smlouvy jsou možné jenom na základě vzájemné písemné dohody obou stran, jinak se k nim nepřihlíží. Za písemnou dohodu lze považovat taktéž emailovou korespondenci obsahující souhlasný projev vůle stran.

Ceny

 • Ceny jsou stanoveny podle cenové nabídky, se kterou Prodávající seznámí Kupujícího. Ceny obsahují všechny náklady (např.: clo, povinné poplatky, balné) s výjimkou případných nákladů na dopravu zboží Kupujícímu. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), kterou je Prodávající povinen Kupujícímu účtovat.
 • Pokud bude Kupující vyžadovat zboží nestandardně upravené tak, aby odpovídalo speciálním požadavkům Kupujícího, změnu již potvrzené objednávky nebo se bude chtít jiným způsobem odklonit od všeobecných obchodních podmínek, má Prodávající právo uplatnit si specifické individuální ceny odlišné od obvyklé cenové nabídky.

Platební podmínky

 • V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo v případě, že nastanou skutečnosti, které by mohly vyvolat pochybnosti o bonitě Kupujícího, má Prodávající právo pozastavit plnění smlouvy a dodávku zboží a dodatečně požadovat uhrazení zálohy nebo poskytnutí záruky či zajištění. V případě neposkytnutí zálohy, záruky či zajištění v požadovaném termínu má Prodávající právo od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající má právo kdykoliv od Kupujícího požadovat poskytnutí zálohy na sjednanou cenu, případně poskytnutí jiné záruky či zajištění. Pokud Kupující tuto zálohu, zajištění či záruku neposkytne v požadovaném termínu, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit.
 • V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny za zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu veškeré vzniklé škody ani právo Prodávajícího na úrok z prodlení v zákonné výši.
 • V případě neuhrazení faktury v době splatnosti uvedené na faktuře se Kupující dostává do prodlení a úhrada provedená po termínu splatnosti je považována za opožděnou.
 • Prodávající si vyhrazuje právo požadovat před dodáním zboží uhrazení zálohy na kupní cenu dodávaného zboží a právo dodat zboží až v návaznosti na uhrazení zálohy na kupní cenu za toto zboží.
 • Prodávající na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví fakturu, kterou je Kupující povinen ve stanovené době splatnosti uhradit.

Vlastnické právo

 • Kupující se stává vlastníkem zboží až po úplném uhrazení kupní ceny za zboží Prodávajícímu.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání zboží. Tímto okamžikem Kupující nese odpovědnost za stav zboží v plném rozsahu, i když by škodu na zboží nezavinil. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží ve sjednaném termínu plnění, ačkoli mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

Místo a termín plnění

 • Při uzavření smlouvy, případně v potvrzení objednávky Prodávající sdělí Kupujícímu termín plnění. Standardní termín plnění je 5 pracovních dní od uzavření smlouvy. V případě speciálních požadavků Kupujícího je termín plnění stanoven individuálně na základě technických možností Prodávajícího. V případě, že s takto stanoveným termínem plnění v případě speciálních požadavků Kupujícího nebude Kupující souhlasit, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud Kupující nevyužije svého práva na odstoupení od smlouvy bezodkladně po doručení sdělení termínu plnění, tj. nejpozději do 1 pracovního dne, jeho právo na odstoupení od smlouvy zaniká a má se za to, že s uvedeným termínem souhlasí.
 • Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění, které je Kupující povinen přijmout.
 • Kupující je oprávněn a zároveň povinen převzít zboží (dále též předmět plnění) v termínu stanoveném Prodávajícím nebo sjednaném smluvními stranami. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží o více než 3 dny, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu poplatek za skladování ve výši 10,- Kč za 1 x m2 zabrané plochy za každý den prodlení a Kupující je povinen tento poplatek za skladování Prodávajícímu uhradit. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží o více než 8 dnů má Prodávající právo odstoupit od smlouvy a zároveň je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
 • Místem plnění je sídlo společnosti Prodávajícího, pokud se obě strany nedohodly jinak. Pokud neexistuje jiná dohoda, přepravu zboží zabezpečuje a hradí Kupující.
 • V případě prodlení Prodávajícího s předáním předmětu plnění o více než jeden měsíc, nebo je-li o více než 8 dní v prodlení s plněním, pro které byl termín sjednán mezi smluvními stranami individuálně, má Kupující právo od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající se nedostane do prodlení s předáním předmětu plnění v případě, že prodlení je způsobeno vis major nebo důvody, které vznikly bez přičinění Prodávajícího a nezávisle na jeho vůli (např. prodlení z důvodu nutnosti zajištění náhradní součástky; dodavatel materiálů zruší výrobu daného materiálu; přírodní, hospodářské a společenské události, které Prodávajícímu znemožní plnění). V takovém případě se doba plnění prodlouží o dobu trvání dané události. V případě, že Kupující z důvodu prodlení způsobeného okolnostmi uvedenými v tomto odstavci už nemá zájem na plnění smlouvy, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí pro předmět plnění, který již byl Kupujícímu dodán.

Práva z vadného plnění

 • Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, transportem, skladováním, zpracováním nebo jiným než obvyklým použitím.
 • Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží zkontrolovat. V případě vady spočívající v neúplnosti dodávky, v dodání jiného než objednaného zboží nebo v dodání jiného než objednaného množství zboží, je Kupující povinen oznámit tyto vady Prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Na jejich pozdější uplatnění nelze brát zřetel. Případné vady spočívající v nesprávné jakosti dodaného zboží je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejdéle však do 3 pracovních dní po převzetí. Prodávající je povinen v případě uplatnění práva z vadného plnění zboží podrobit kontrole a tvrzené vady prověřit. Kupující je povinen provedení takové kontroly umožnit.
 • Prodávajícím uváděná technická data obsažená v reklamních produktech či jiných materiálech předcházejících uzavření vlastní kupní smlouvy jsou pouze orientační. Práva z vadného plnění je možné uplatnit jen a výhradně na základě technických parametrů uvedených ve smlouvě nebo její příloze nebo v jiných dokumentech s přesně sepsanými specifikacemi. Použití zboží mimo rámec uvedený ve výše uvedených dokumentech je důvodem k odmítnutí nároků Kupujícího z odpovědnosti za vady.
 • Prodávající odpovídá za vady prodaného zboží v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.
 • Prodávající v zájmu předcházení možným komplikacím při uplatnění odpovědnosti za vady výslovně doporučuje testování produktů před konečným použitím. Vlastnosti a parametry produktů uvedené v technických specifikacích se mohou měnit v návaznosti na různá prostředí a různé povrchy aplikování.

Ostatní ustanovení

 • Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu vyjma škody, která byla způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí Prodávajícího.
 • Prodávající neodpovídá ani za škodu způsobenou nesprávným pokynem Kupujícího týkajícího se formátování či jiné úpravy zboží požadované Kupujícím.
 • Dostala-li by se jakákoliv část těchto VOP, ať už před jejich účinností nebo v průběhu účinnosti, do rozporu se zákonem a stala se z tohoto důvodu neplatnou, ostatní ustanovení těchto VOP tím nejsou dotčena a zůstávají nadále v platnosti. V případě neplatnosti kteréhokoliv ustanovení těchto VOP bude v souladu se zněním VOP použito významově nejbližší právní ustanovení k jeho nahrazení.
 • V případě řešení jakýchkoliv sporů vzniklých z kupních smluv nebo v jejich souvislosti, jakož i v souvislosti s jejich vymezením, zrušením, neplatností nebo výkladem, jsou v takovýchto sporech příslušné obecné soudy České republiky. Smluvní vztahy vzniklé na základě uzavřených kupních smluv se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu.
 • Veškeré okolnosti, které nejsou výslovně řešeny těmito VOP nebo jednotlivými kupními smlouvami, se řídí obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.

Účinnost ode dne 1.1.2017